Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen, trainingen, offertes en overeenkomsten tussen Achivers en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van Achivers van toepassing.

Download hier als PDF of raadpleeg ze hieronder.

Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1. Definities

1. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met Achivers B.V. een Overeenkomst wenst af te sluiten c.q. heeft afgesloten.
2. Opdrachtnemer: Achivers B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68764618.
3. Overeenkomst: de Overeenkomst die is gesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die betrekking hebben op door Opdrachtnemer aangeboden producten, goederen en diensten.
2. De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden dertig (30) dagen na de bekendmaking in werking.
4. Indien een bepaling van de Overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of van de andere voorwaarden aan.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld.
2. Alle offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
3. Een offerte die uit meerdere onderdelen bestaat, is -tenzij anders vermeld- niet deelbaar.
4. Een Overeenkomst komt tot stand door: (i) schriftelijke aanvaarding van een offerte door Opdrachtgever; of (ii) bevestiging door Opdrachtnemer van de gemaakte (mondelinge) afspraken; of (iii) Opdrachtgever stilzwijgend toestaat dat Opdrachtnemer aanvangt met de uitvoering van de opdracht.
5. Indien de opdracht door meerdere (rechts)personen aan Opdrachtnemer wordt gegeven, zijn deze (rechts)personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting.

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden en diensten naar beste inzicht en vermogen
uitvoeren en leveren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen
resultaatsverplichting.
2. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn, kan Opdrachtnemer zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht wijzigen.
3. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Indien door omstandigheden gelegen aan de zijde van Opdrachtgever de werkzaamheden niet, slechts gedeeltelijk of niet zinvol door Opdrachtnemer kunnen worden uitgevoerd (waaronder, doch niet uitsluitend, doordat de locatie waar de diensten dienen te worden geleverd niet toegankelijk is; of Opdrachtgever de datum / het tijdstip van reeds geplande werkzaamheden wijzigt) wordt de verloren tijd als gewerkte uren bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, op tijd aan Opdrachtgever worden verstrekt.
6. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet op tijd dan wel niet correct aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Oplevering/Termijn

1. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de oplevering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en geen fatale termijn.
2. Overschrijding van enige (indicatieve) oplevertermijn, ontslaat Opdrachtgever niet in haar (betalings)verplichtingen en geeft Opdrachtgever evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden of op schadevergoeding.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

1. Bij verkoop van goederen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever blijven deze goederen eigendom van Opdrachtnemer totdat deze goederen volledig door Opdrachtgever zijn betaald. Opdrachtgever is vanwege het eigendomsvoorbehoud gehouden om de goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Opdrachtnemer te bewaren.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dan wel indien Opdrachtnemer een goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever hierin tekort zal schieten, is Opdrachtnemer bevoegd onmiddellijke afgifte te vorderen van de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen, waarna Opdrachtgever
de goederen per omgaande aan Opdrachtnemer ter beschikking dient te stellen c.q. Opdrachtnemer de toegang tot het bedrijfsgebouw van Opdrachtgever te verschaffen zodat Opdrachtnemer de goederen kan ophalen.

Artikel 7. Duur van de Overeenkomst en opzegging

1. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar. Onder een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt mede -doch niet uitsluitend- verstaan een Overeenkomst waarbij partijen een vooraf vastgestelde tijdsinvestering / aantal sessies zijn overeengekomen.
2. Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de kalendermaand, met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.
3. In het geval Opdrachtnemer een licentie aan Opdrachtgever levert, wordt de Overeenkomst tot het verstrekken van de licentie aangegaan voor een minimumperiode van 12 maanden. De Overeenkomst tot het verstrekken van een licentie is niet tussentijds opzegbaar. Na afloop van de overeengekomen periode of voornoemde periode wordt de Overeenkomst tot het verstrekken van een licentie voor eenzelfde periode -maar tenminste voor een periode van 12 maanden- verlengd, behoudens schriftelijke opzegging tegen het eind van de (verlengde) looptijd en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden.
4. Opdrachtnemer heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder inachtneming van enige opzeggingstermijn te beëindigen indien:
1) de wederpartij in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de
Overeenkomst.
2) de wederpartij in liquidatie verkeert, het faillissement van de wederpartij is aangevraagd, de wederpartij in staat van faillissement is verklaard of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de wederpartij van toepassing is geworden dan wel aan de wederpartij surseance van betaling is verleend.

Artikel 8. Prijzen

1. Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief btw, reis- en verblijfkosten, parkeerkosten en eventuele huur van een externe locatie, tenzij anders vermeld.
2. Een tussen partijen overeengekomen prijs is gebaseerd op informatie van Opdrachtgever. Indien deze informatie onjuist is of gedurende de uitvoering van de Overeenkomst wijzigingen optreden die van invloed zijn op de prijs, heeft Opdrachtnemer het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren.
3. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Indien Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen (meerwerk), zullen deze werkzaamheden door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke
tarieven van Opdrachtnemer. Van meerwerk is eveneens sprake indien de omvang van een reeds overeengekomen opdracht wordt uitgebreid of gewijzigd.
5. Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de Overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies etc. Indien zich na opgave of sluiting van de Overeenkomst en voor de voltooiing van de dienstverlening of levering, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft Opdrachtnemer het recht de door haar gehanteerde prijzen (verder) aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren.
6. Opdrachtnemer heeft het recht jaarlijks per 1 januari de overeengekomen prijzen te verhogen aan de hand van loon- en inflatiecijfers.

Artikel 9. Facturering, betalingstermijn en incassokosten

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht een Overeenkomst in fasen uit te voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk te factureren. Licentiekosten worden voorafgaand aan een (verlengde) contractperiode volledig bij Opdrachtnemer in rekening gebracht.
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een voorschot voor de door haar te verlenen diensten / te leveren goederen bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Na het verstrijken van de fatale betalingstermijn van 14 dagen, dan wel de anders overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim.
4. Opdrachtgever, dient de betaling onvoorwaardelijk en zonder opschorting, korting of verrekening, uit welken hoofde dan ook te voldoen.
5. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.
6. Opdrachtnemer is na het verstrijken van de betalingstermijn van een factuur gerechtigd haar verplichtingen met onmiddellijke ingang op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden.
7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
8. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de in lid 1 genoemde betalingstermijn, is Opdrachtgever alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, met een minimum van € 50,00. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
9. Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel dan wel gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die Opdrachtnemer in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van Opdrachtgever. Onder de kosten vallen in ieder geval de
volledige kosten van de door Opdrachtnemer ingeschakelde advocaat en/of gemachtigde.
10. Indien Opdrachtnemer de Overeenkomst als gevolg van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever ontbindt, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade welke Opdrachtnemer als gevolg van deze ontbinding lijdt. De schade is gelijk aan het bedrag dat Opdrachtgever -op grond van de Overeenkomst- aan Opdrachtnemer verschuldigd is, te vermeerderen met rente en (buiten)gerechtelijke kosten. Deze schade is direct opeisbaar.
11. Opdrachtnemer heeft het recht de gehele prijs voor de Overeenkomst bij Opdrachtgever in rekening te brengen indien Opdrachtnemer geen medewerking verleent welke benodigd is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door
Opdrachtgever ontstaan door fouten in door Opdrachtnemer verstrekte adviezen of geleverde diensten.
2. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door hulppersonen, leveranciers en / of derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld.
3. Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Opdrachtnemer op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door
Opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot (i) het bedrag dat haar verzekeraar in het desbetreffende geval zal uitkeren; of: (ii) indien in het desbetreffende geval geen dekking wordt verleend, maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. Schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk ter kennis heeft gebracht aan Opdrachtnemer, op straffe van verval van
iedere aanspraak.
5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
6. Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk, aansprakelijk en / of gehouden tot vergoeding van enige schade voor het door Opdrachtgever naleven van de wet- en regelgeving waaraan Opdrachtgever moet voldoen.
7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of volledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, door
storingen in de online diensten of de aanwezigheid van virussen op internet, software of aangeleverde informatiedragers. Het is op de weg van Opdrachtgever gelegen om op aanwezigheid van virussen te testen en de nodige maatregelen in dit kader te treffen.

Artikel 11. Overmacht

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval, zonder daarmee limitatief te zijn: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs-, technische- en internetstoringen storingen binnen het kantoor of bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen, cyberaanvallen, pandemieën, epidemieën,
overheidsmaatregelen, het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.
2. In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten, dan wel (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden of de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden.
3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan c.q. kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te
voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 12. Gebruik online diensten

1. Een licentie / identificatiecode waarmee toegang tot online diensten kan worden verkregen, is strikt persoonlijk. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een licentie / identificatiecode aan derden bekend te maken en/of door derden te laten gebruiken. Opdrachtgever is aansprakelijk
voor ongeoorloofd gebruik van een licentie / identificatiecode door derden en is per
geconstateerd geval een vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd van de op dat moment geldende prijs van de geleverde online diensten, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.
2. Opdrachtnemer c.q. haar leverancier is gerechtigd de online diensten tijdelijk af te sluiten / de beschikbaarheid te beperken voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, oplossen van
een storing, de bescherming van gegevens etc. Daarnaast is Opdrachtnemer c.q. haar
leverancier gerechtigd wijzigingen in de online diensten aan te brengen, waaronder -doch niet uitsluitend- met betrekking tot: toegangstijden, identificatie-procedures, inhoud van de online
diensten.
3. Opdrachtnemer c.q. haar leverancier staat er niet voor in dat de online diensten te allen tijde beschikbaar zijn, dat de werking ononderbroken of storingsvrij zal zijn, vrij zijn van virussen of andere codes die besmettelijke of vernietigende eigenschappen kunnen vertonen. Gebruiker
is verantwoordelijk voor de bescherming van zijn eigen apparatuur en programmatuur en hierop aanwezige gegevens.
4. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de online diensten geeft Opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden of op enige terugbetaling van de overeengekomen gebruikskosten van de online diensten.

Artikel 13. Klachtregeling

1. Klachten dienen onverwijld, maar uiterlijk binnen zeven dagen na ontdekking van een
gebrek of nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld.
2. Een klacht van Opdrachtgever schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
3. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer, uit welke hoofde ook, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verleende diensten en geleverde c.q. ter beschikking gestelde producten, rusten bij Opdrachtnemer of haar leverancier(s). Opdrachtgever erkent deze rechten en zal
zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
2. Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte (digitale) documenten zoals teksten, afbeeldingen, templates, ontwerpen, tekeningen, schetsen, software, applicaties, adviezen etc. blijven eigendom van Opdrachtnemer. De documenten mogen door Opdrachtgever worden gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de documenten zoals genoemd in lid 2 openbaar te maken en/of aan derden ter beschikking te stellen en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Enig gebruiksrecht van Opdrachtgever kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot publicatie, verveelvoudiging, exploitatie of deling met derden.
4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar verstrekte informatie en documenten.
5. In geval van overtreding van de bepalingen in dit artikel verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 20.000,00 per overtreding, alsmede € 2.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Verbod overname werknemers en relatiebeding

1. Het is Opdrachtgever, dan wel aan haar (bestuurders) gelieerde vennootschappen verboden, gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één (1) jaar na beëindiging daarvan, medewerkers van Opdrachtnemer of van ondernemingen waarop Opdrachtnemer ter uitvoering van deze Overeenkomst beroep heeft gedaan in dienst te nemen, dan wel anderszins, direct of indirect voor zich te laten werken.
2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende één (1) jaar na beëindiging daarvan rechtstreeks een Overeenkomst met een door Opdrachtnemer ingeschakelde onderaannemer te sluiten, dan wel hiertoe onderhandelingen te voeren.
3. Bij overtreding van lid 1 en / of lid 2 van deze bepaling verbeurt Opdrachtgever ten
behoeve van Opdrachtnemer zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete van € 20.000,00 per werknemer / gebeurtenis en € 250,00 per dag of dagdeel per werknemer / gebeurtenis dat de overtreding voortduurt.

Artikel 16. Verwerking persoonsgegevens

1. Indien en voor zover tussen opdrachtgever enerzijds en opdrachtnemer anderzijds in het kader van de gesloten Overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, dient dit te gebeuren inoveree nstemming met de (privacy)wet- en regelgeving, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
2. Op ieder der partijen rust te allen tijde een zelfstandige verplichting tot naleving van de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede eventueel toepasselijke contractuele of interne verplichtingen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot het nemen van passende beveiligingsmaatregelen.

Artikel 17. Overdracht van de Overeenkomst

Opdrachtnemer is gerechtigd de rechten en plichten uit deze Overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

Artikel 18. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

1. Alle Overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en
verbintenissen bedoeld in lid 1, zullen in eerste aanleg aanhangig worden gemaakt bij de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

Bel direct
Stuur e-mail
Maak afspraak
Scroll naar boven