Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen, trainingen, offertes en overeenkomsten tussen Achivers en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van Achivers van toepassing.

Download hier als PDF of raadpleeg ze hieronder.

Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. “Voorwaarden”: algemene voorwaarden Achivers
 2. “Achivers”: BeterIn Academy BV handelend onder de naam Achivers, gevestigd te Raalte aan de (8103 PB) Vrieswijk 3A, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68764618, verder Achivers
 3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van Achivers BV wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.

Artikel 2. Algemeen

 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Achivers en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Achivers, voor de uitvoering waarvan door Achivers derden dienen te worden betrokken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Achivers en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Indien Achivers niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Achivers in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Prijs en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s.
 2. Indien Klant een dienst of product bestelt via de website, dient de betaling direct te geschieden op de wijze zoals op de website is vermeld. Betaling van overige bestellingen vindt plaats op basis van een door Achivers toegezonden factuur. Betaling van facturen dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het verschuldigde bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. De opleiding of cursus start in alle gevallen na betaling, tenzij partijen anders overeenkomen.
 4. Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Achivers echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Achivers is jegens de Klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Achivers in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de Klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 2. Voor zover Achivers, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden, betreft het uitsluitend die schade waartegen Achivers verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van Achivers in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van Achivers beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

Artikel 5. E-Learning

 1. Ten behoeve van het volgen van een E-learning opleiding of training (= een opleiding of training die door Achivers aan de Klant ter beschikking wordt gesteld via internet of andere elektronische weg, waarbij interactief gebruik gemaakt wordt van een computer) kan Achivers de Klant niet-exclusieve toegang tot softwarematige programmatuur verlenen.
 2. Achivers verstrekt de Klant inloggegevens voor de online training of cursus op het moment dat de betaling is voldaan. Vanaf dat moment is de online training of cursus minimaal 12 maanden beschikbaar voor de Klant. Na 12 maanden behoudt Achivers zich het recht voor om de toegang tot de training te beëindigen.
 3. De door Achivers aan de Klant verstrekte wachtwoord(en) en/of gebruiker(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan voornoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Achivers.
 4. De in lid 2 genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een E-Learning opleiding of training. De Klant zal uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. De Klant is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in lid 2 genoemde gegevens.

Artikel 6. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging

Behoudens instemming van Achivers is opdrachtgever in beginsel niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen c.q te annuleren. In geval van instemming door Achivers gelden de volgende voorwaarden:

 1. Bij annulering van deelname aan een open training tot twee weken voor aanvang van de training, verplicht men zich tot betaling van 25% van de totaal verschuldigde deelnamekosten met een minimum van € 50,- administratiekosten. Bij annulering van deelname aan een open training binnen 2 weken voor de aanvang wordt 100% berekend, tenzij anders in onderling overleg is besloten.
 2. Annulering van een incompany training door opdrachtgever tussen vier en twee weken voor de aanvang, verplicht deze tot betaling van 50% van het overeengekomen tarief en bij annulering binnen 2 weken voor de aanvang wordt 100% berekend, tenzij anders in onderling overleg is besloten.
 3. Annulering van diensten anders dan genoemd onder 6.1 en 6.2 door opdrachtgever binnen een maand voor uitvoeringsdatum verplicht deze tot betaling van alle gemaakte voorbereidingskosten tot een maximum van 10% van het overeengekomen tarief.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan Achivers of zijn licentiegever(s) de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, lesmateriaal enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Achivers ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Achivers niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook.
 3. De Klant is aan Achivers per overtreding van het in lid 2 bepaalde een boete verschuldigd van € 10.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Daarnaast heeft Achivers het recht de in artikel 5 lid 2 bedoelde identificatiegegevens onmiddellijk te blokkeren, zonder dat Achivers aansprakelijk is voor daardoor geleden schade aan de zijde van de Klant.
 4. Achivers behoudt zich het recht voor om door de Klant tijdens een opleiding of training geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door Achivers aangeboden opleidingen of trainingen.

Artikel 8. Verwerking (persoons)gegevens

De Klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Klant aan Achivers verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van Achivers. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (E-learning) opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van Achivers.

Persoonsgegevens van de Klant zullen door Achivers niet aan derden worden verstrekt, tenzij dat voor het leveren van haar diensten noodzakelijk is. Voor zover Achivers derden inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, zullen die derden gehouden zijn aan gelijkluidende verplichtingen als Achivers.

De Klant en Achivers zullen zich houden aan de op grond van de AVG voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.

Artikel 9. Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens Achivers, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 10. Garanties

Achivers garandeert niet dat Producten Online vrij zijn van gebreken en zonder onderbrekingen zullen werken. Achivers geeft geen garanties omtrent geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaald gebruik.

Achivers is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of het naar behoren functioneren van de infrastructuur van de Klant of van derden. Achivers is niet aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet of gebrekkig functioneren of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder begrepen internet.

De Klant is verantwoordelijk voor de nakoming van alle eventuele door Achivers verstrekte technische en functievereisten die nodig zijn om Producten Online te kunnen gebruiken.

Artikel 11. Informatie

Deze website van Achivers wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan Achivers niet garanderen dat deze website en de daarop gepubliceerde Informatie steeds volledig, juist of actueel zijn. De Informatie is uitsluitend bedoeld als bron van informatie en niet bedoeld als advies. Achivers kan er niet voor instaan dat de Informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Achivers partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Achivers het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Bel direct
Stuur e-mail
Maak afspraak
Scroll naar boven